Kontakt
odwiedŹ nas
newsletter

Fundacja Uwaga

ul. Dekabrystów 35B/113

42-218 Częstochowa

KRS nr 0000806077

© 2019 by Fundacja Uwaga

Fundacja Uwaga, zarejestrowana w KRS w Częstochowie pod numerem 0000806077 została powołana w celu realizacji działań prowadzących do wyrównywania szans i aktywizacji dzieci z domów dziecka, oraz pochodzących z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa. W tym celu odwiedzamy domy dziecka, rozmawiamy o aktualnej sytuacji, o planach i potrzebach. Przygotowujemy plan działania i realizujemy pomoc poprzez zakup niezbędnych rzeczy, finansowanie bądź współfinansowanie wyjazdów zimowych i wakacyjnych, sprzętu, wyposażenia, remontów itp. Spotykamy się z rodzinami żyjącymi w ubóstwie i niesiemy pomoc przekazując im produkty spożywcze, środki czystości i chemiczne, ubrania i buty, artykuły gospodarstwa domowego oraz finansując zajęcia dodatkowe dzieci dzięki którym mogą one rozwijać swoje pasje i talenty, lub korepetycje. Nasze działania, oprócz zapewnienia środków potrzebnych do bieżącego funkcjonowania mają na celu wyjście rodziny z trudnej sytuacji finansowej

Uwaga skierowana jest również do seniorów, którzy najczęściej stają się ofiarami nieuczciwych osób i firm, poprzez oszustwa na 'wnuczka', 'policjanta', 'spółdzielnie mieszkaniową' i inne, oraz dokonując zakupów towarów i usług, często w wyjątkowo niekorzystnych systemach ratalnych na różnego rodzaju pokazach i prezentacjach. Fundacja prowadzi działania w zakresie edukacji, w szczególności osób starszych z zakresu ochrony przed działalnością nieuczciwych osób i firm. Działania polegają na organizowaniu spotkań, oraz wydawaniu poradników, ulotek itp. Udzielamy również pomocy prawnej, oraz wspieramy finansowo osoby poszkodowanym.

Nie patrzymy również obojętnie na przemoc, w szczególności jeśli jej ofiarami padają dzieci, kobiety oraz osoby starsze. 

Środki na realizację celów statutowych pochodzą z darowizn, oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację, jaką jest agencja marketingowa FSM, zajmująca się między innymi pozycjonowaniem stron internetowych, pozycjonowaniem sklepów, reklamą w wyszukiwarce Google i reklamą w social media.

STATUT

FUNDACJA UWAGA

 

Postanowienia ogólne

& 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA UWAGA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę Szewczyk zamieszkałą w Radomiu, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Radomiu, Żeromskiego 31 przez notariusza Agnieszkę Gomułę w dniu 09.05.2019 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

& 2

 1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem

 

& 3

 1. Fundacja ma osobowość prawną

 

& 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa

& 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania celów może ona prowadzić działalność również poza granicami Polski.

 2. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

 

& 6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonymi dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

& 7

Celami Fundacji są:

 1. Edukacja w szczególności osób w podeszłym wieku w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym i wyłudzeniom.

 2. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów

 3. Pomoc finansowa i prawna poszkodowanym w wyniku działania firm i osób prowadzących szkodliwą działalność poprzez wsparcie finansowe, zakup niezbędnych artykułów spożywczych, chemicznych i odzieżowych

 4. Budowa ośrodka pomocy osobom poszkodowanym w wyniku działalności osób i firm prowadzących nieuczciwą działalność

 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 7. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego

 8. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 9. Działalność na rzecz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 10. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu

 11. Przeciwdziałanie oszustwom internetowym

 12. Przeciwdziałanie przemocy

 13. Walka z ubóstwem

& 8

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony praw konsumenta

 2. Organizowanie szkoleń dotyczących oszustw finansowych

 3. Organizowanie i prowadzenie doradztwa fachowego osobom poszkodowanym w wyniku działania nieuczciwych osób i firm

 4. Pomoc finansową osobom poszkodowanym w wyniku działania nieuczciwych osób i firm

 5. Propagowanie, wspieranie i wydawanie publikacji, poradników i materiałów szkoleniowych

 6. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, służących rozwojowi działalności statutowej Fundacji

 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami organizacjami w zakresie zapobiegania oszustwom finansowym.

 8. Wykonywanie zadań z dziedzin powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, oraz inne podmioty, jak również realizację innych zadań własnych w tej dziedzinie

& 9

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami

& 10

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych, oraz 1.000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczony na działalność gospodarczą i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania

 

& 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów

 2. Dotacji, subwencji, oraz granów

 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

 4. Dochodów z majątku Fundacji

 5. Prowadzenia działalności gospodarczej sklasyfikowanej poniższymi kodami PKD:

       - 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

       - 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

       - 63.12.Z - Działalność portali internetowych

       - 58.11.Z - Wydawanie książek

       - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

       - 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

       - 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

       - 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

       - 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

       - 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

 

& 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji

 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

& 13

Władze Fundacji

 1. Władzami Fundacji są:

       a) Rada Fundacji

       b) Zarząd Fundacji

   2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,

       z wyjątkiem zwrotu kosztów udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

& 14

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji

 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków

 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołania członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji

 5. Członkostwo W Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady

 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuję ją na zewnątrz, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady

 7. Rada zbiera się, co najmniej raz w roku

 8. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie

 9. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

& 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu

 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia

 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium

 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji

 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

 6. Nadzór nad działalnością Fundacji

 7. Przyjmowania na wniosek Zarządu Fundacji o połączeniu z inna Fundacją lub likwidacji Fundacji

 

& 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji

 2. Dokonywania rewizji majątku, oraz kontroli finansowej Fundacji

 

& 17

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż dwóch członków powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedna kadencję

 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu

 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady

 5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

 6. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwał zwykła większością głosów

 7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu

 8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań fundacji

 9. Zarząd, co roku, do dnia 31 Grudnia zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie o działalności Fundacji

 

& 18

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji, oraz planów finansowych

 2. Uchwalanie regulaminów

 3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

 4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

 5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów

 6. Przyjmowanie darowizn, spadków zapisów, subwencji i dotacji

 7. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją, oraz likwidacją Fundacji

 

& 19

Sposób reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2 składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie

 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników, oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych oświadczenia woli z imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji

 

& 20

Zmiana statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

& 21

Połączenie z inna Fundacją

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów

 2. Połączenia z inna Fundacja nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

 3. W sprawach połączenia z inna Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji

 

& 22

Likwidacja Fundacji

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje zarząd w drodze jednomyślnej uchwały

 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych

 3. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach

 • Black Facebook Icon